Instytucje Unii Europejskiej

Komisja Europejska - oficjalna strona: http://ec.europa.eu

Została założona w 1967 r. jako organ wykonawczy Wspólnot. Do jej zadań należy czuwanie nad przestrzeganiem prawa Unii, zarządzanie budżetem Wspólnot oraz funduszami strukturalnymi. W jej skład wchodzi 27 komisarzy - każdy reprezentuje jedno państwo. Zadaniem komisarzy jest nadzór nad przydzielonymi im sektorami. Przedstawicielem Polski jest obecnie Danuta Hübner (odpowiedzialna za politykę regionalną). Siedzibą Komisji jest Bruksela, zaś jej posiedzenia odbywają się raz w tygodniu.

Parlament Europejski - oficjalna strona: http://www.europarl.europa.eu

Pierwsze wolne wybory do parlamentu odbyły się w 1979 r. Instytucja obecnie liczy sobie 785 członków, wybranych na 5-letnią kadencję. Podział miejsc jest proporcjonalny do liczby ludności danego państwa. P. E. ma funkcję ustawodawczą i kontrolną wobec władzy wykonawczej. Oficjalną siedzibą jest Strasburg, natomiast Sekretaria Generalny mieści się w Luksemburgu.

Rada Unii Europejskiej - oficjalna strona: http://ue.eu.int/cms3_fo/index.htm

Pełni funkcję organu decyzyjnego i prawodawczego. Rada w zależności od potrzeby - składa się z ministrów spraw zagranicznych wszystkich państw UE (Rada Ogólna) lub ministrów innego resortu (Rada Branżowa). Obrady są tajne, odbywyają się w Brukseli lub Luksemburgu. Przewodniczącym jest minister kraju, który aktualnie sprawuje półroczną prezydencję.

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich - oficjalna strona: http://curia.europa.eu

Funkcjonuje od 1953 r. Tworzy go 27 sędziów - po jednym delegowanym przez każde państwo oraz 8 adwokatów wybieranych na 6-letnią kadencję. Trybunał pełni funkcję sądu międzynarodowego oraz konstytucyjnego (sprawdza zgodność z prawem aktów wydanych przez instytucje UE), zaś jego wyroki są ostateczne. Stronami w procesie mogą być osoby fizyczne, lecz także państwa, czy Komisja Europejska. Państwa należące do UE zobowiązują się przestrzegać wyroków Trybunału. Siedzibą tej instytucji jest Luksemburg, natomiast językiem urzędowym pozostaje francuski.

Trybunał Obrachunkowy - oficjalna strona: http://www.eca.eu.int/

Funkcjonuje od 1977 r. Jego zadaniem jest kontrola finansów wszystkich instytucji unijnych. Składa się z 27 rewidentów mianowanych na okres 6 lat przez Radę Unii Europejskiej. Funkcji tej nie można łączyć z żadną inną, niemniej jednak ponowny wybór jest dopuszczalny. Siedzibą Trybunału jest Luksemburg.

M
E
N
U