flaga NATO

NATO - Organizacja Traktatu (Paktu) Północnoatlantyckiego, nazywana też Paktem Północnoatlantyckim. (ang. North Atlantic Treaty Organisation). Została założona 4 kwietnia 1949 r. w Waszyngtonie, lecz obecna siedziba znajduje się w Brukseli. Pierwotnym celem Organiazacji była ochrona przed ewentualną agresją państw bloku komunistycznego. Po rozpadzie ZSRR głównym celem NATO jest zapewnienie pokoju na świecie. Obecnie do Sojuszu należy 26 państw, licząc z Francją (jeden z założycieli), która wystąpiła ze struktur wojskowych w 1966 r.

Oficjalna strona NATO: http://www.nato.int

flaga ONZONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations - UN) została założona 24 października 1945 r. Jest to organizacja o zasięgu globalnym, jej celem jest zapewnienie pokoju na świecie oraz współpracy pomiędzy państwami. Główna siedziba znajduje się w Nowym Jorku, natomiast na terenie Europy rolę centrum pełni ośrodek w Genewie. Za członków pierwotnych uznaje się 51 państw (w tym Polskę) natomiast obecnie ONZ liczy sobie 192 członków. Sekretarzem generalnym od 1 stycznia 2007 r. jest Ban Ki-moon.

Oficjalna strona ONZ: http://www.un.org

flaga Czerwonego Krzyżaflaga Czerwonego PółksiężycaCzerwony Krzyż (ang. Red Cross) - organizacja humanitarna założona w 1863 r. przez Henriego Dunanta. Obecnie celami organiazji jest niesienie pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych oraz łagodzenie ludzkich cierpień tam, gdzie jest to możliwe. Podstawowymi zasadami Czerwonego Krzyża są: neutralność, jedność (w jednym kraju tylko jedna organizacja Cz. K), niezależność, powszechność udzielanej pomocy (bez względu na wyznanie, orientację seksualną, rasę etc.), dobrowolność (prznależność jest nieobowiązkowa, zaś udzielana pomoc - bezinteresowna). W krajach muzułmańskich odpowiednikiem Cz. K. jest Czerwony Półksiężyc. Obecnie siedzibą organizacji jest Genewa.

Oficjalna strona Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża http://www.icrc.org Strona Polskiego Czerwonego Krzyża http://www.pck.org.pl

M
E
N
U