Unia Europejska - struktury

Strukturę Unii można przedstawić w postaci greckiej świątyni, której dach podtrzymywany jest przez trzy filary, zaś podstawę stanowią normy prawne i określone procesy decyzyjne.

Pierwszy filar Unii Europejskiej ma charakter gospodarczy. Tworzą go trzy pierwotne struktury organizacyjne - Wspólnota Europejska, EWWIS oraz Euroatom. Zajmuje się on wszystkimi obszarami, które były domeną wymienionych organizacji, czyli:

Domek z Maastricht

Drugi filar obejmuje wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwo. Do głównych jego zadań należy:

Trzeci filar zajmuje się współpracą policyjną i sądową.
Cele tego filaru to:

M
E
N
U